Salgs- og leveringsbetingelser

PRATEC GROUP ApS, Karetmagervej 17 A, DK 7000 Fredericia

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg foretaget af PRATEC GROUP ApS medmindre andet skriftligt er aftalt.

1. Leveringsvilkår

Levering finder sted i henhold til Ex Works, Incoterms 2020, Karetmagervej 17 A, DK-7000 Fredericia, Danmark.
Ordrer under 750,00 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på 250,00 kr.

2. Betalingsvilkår

Producent har retten til at ændre specifikationer og priser uden forudgående aftale.
Betaling sker i danske kroner med mindre andet aftales skriftligt. Betaling skal ske
direkte til PRATEC GROUP ApS eller til en bank anvist af PRATEC GROUP ApS. Omkostningerne ved overførsel af købesummen er PRATEC GROUP ApS uvedkommende. Hvis betaling ikke sker på forfaldstidspunktet, vil der blive beregnet en rente på 2% pr. påbegyndt måned.

3. Ejendomsforbehold

PRATEC GROUP ApS bevarer ejendomsretten til de leverede varer, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er betalt.

4. Forsinkelse

PRATEC GROUP ApS har intet ansvar for forsinkelse, herunder for eventuelle økonomiske konsekvenser af forsinkelsen.

5. Reklamationer og ansvar for mangler

Enhver risiko for varerne overgår til køber på tidspunktet for levering af varerne. Køber
forpligter sig til at gennemgå det solgte ved leveringen. Ethvert krav vedrørende
varernes kvantitet skal fremsættes straks ved leveringen. Krav vedrørende varernes kvalitet skal ske skriftligt til PRATEC GROUP ApS inden 48 timer efter leveringen. Hvis PRATEC GROUP ApS ikke har modtaget reklamation indenfor den anførte frist, bortfalder købers indsigelser mod kvantitet og kvalitet.

PRATEC GROUP ApS er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. PRATEC GROUP ApS afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller udskiftning af den/de defekte dele.

PRATEC GROUP ApS’ ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden ét år fra den dag, det solgte blev leveret.

PRATEC GROUP ApS har intet ansvar for mangler udover det i nærværende punkt anførte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

6. Returnering

Returnerede varer fratrækkes 20% ved kreditering, med mindre andet aftales. PRATEC GROUP ApS er ikke ansvarlig for eventuelle omkostinger ifm. returnering. Skaffevarer tages ikke retur.

7. Garantibestemmelser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftale ydes der ikke nogen garanti mod fejl og mangler, udover den i pkt. 5 anførte reklamationsret.

Såfremt PRATEC GROUP ApS har påtaget sig at yde garanti omfatter denne alene fejl og mangler vedrørende konstruktion, materiale og fremstilling. En af PRATEC GROUP ApS ydet garanti omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig
montering, ændringer foretaget af køber eller forkert brug af varen. Garantien omfatter endvidere ikke normal slitage og forringelse. PRATEC GROUP ApS garantiforpligtelse forudsætter, at køber dokumenterer, at en konstateret fejl eller mangel ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændringer foretaget af køber, forkert brug af varen eller normal slitage og forringelse. Garantien er endvidere betinget af, at køber dokumenterer, at varen er korrekt serviceret i henhold til den medfølgende brugermanual.

Køber skal give PRATEC GROUP ApS skriftlig meddelelse om fejl eller mangler ved det solgte senest 10 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret af køber. Såfremt køber ikke underretter PRATEC GROUP ApS inden udløbet af denne frist og
inden udløb af garantiperioden, mister kunder retten til at fremsætte krav i anledning af fejlen eller manglen.

PRATEC GROUP ApS er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som er omfattet af en af PRATEC GROUP ApS ydet garanti. PRATEC GROUP ApS afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller udskiftning af den/de defekte dele.

PRATEC GROUP ApS har intet ansvar i øvrigt for sådanne mangler. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

8. Produktansvar

Køber skal holde PRATEC GROUP ApS skadesløs i den udstrækning, PRATEC GROUP ApS pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som PRATEC GROUP ApS efter denne bestemmelse ikke er ansvarlig for overfor køberen.

PRATEC GROUP ApS er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte
forårsager.

I intet tilfælde er PRATEC GROUP ApS ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

PRATEC GROUP ApS’ ansvar for tingsskade kan under ingen omstændigheder overstige købesummen for den leverede vare.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

PRATEC GROUP ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og PRATEC GROUP ApS skal dog altid afgøres ved det aftalte værneting i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

9. Genanvendelig emballage

PRATEC GROUP A/S forbeholder sig retten til at fakturere køber for genanvendelig emballage (herunder EUR-paller, plastic EUR-paller, plastic Bigboxe og plastickasser) i det omfang, køber ikke returnerer eller ombytter sådan emballage.

10. Ansvarsfraskrivelse og force majeure

Strejke, lock-out, forretningsforstyrrelser, restriktioner fra offentlige myndigheder, forsinket levering fra underleverandører og lignende omstændigheder, der er uden for
PRATEC GROUP ApS’ kontrol, forlænger tidspunktet for levering til kunden, indtil omstændigheden er ophørt, idet PRATEC GROUP ApS er berettiget til at annullere ordren, såfremt omstændigheden vedvarer mere end 30 dage.

Hvis ordren annulleres af PRATEC GROUP ApS som følge af sådanne omstændigheder, sker dette uden at køber kan rette krav mod PRATEC GROUP ApS. Krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer og lignende begivenheder ude af parternes kontrol, herunder mangel på råvarer, konfiskation, valutarestriktioner eller myndighedernes indgriben, giver PRATEC GROUP ApS ret til helt eller delvist at ophæve ethvert tilbud og stående ordrer. Den part, der hævder force majeure er forpligtet til at informere den anden part ved ekspresbrev/e-mail inden 7 dage efter, der er indtrådt force majeure.

11. Tvister

Enhver tvist mellem parterne vedrørende denne kontrakt skal afgøres i overensstemmelse med Dansk Ret.

Tvister skal altid søges afklaret udenretligt. Såfremt en tvist ikke kan afklares i mindelig-hed, skal tvisten afgøres af Det Danske Voldgiftsinstitut i København. PRATEC GROUP ApS kan dog vælge at anlægge sagen ved Retten i Kolding.